اتحادیه اروپا انتظارات خود از رشد اقتصادی ترکیه را افزایش داد

در گزارش اقتصادی کمیسیون اتحادیه اروپا، پیش‌بینی این اتحادیه در مورد نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سال 2019 از منفی 3.1 درصد به مثبت 0.3 درصد افزایش یافت

1302214
اتحادیه اروپا انتظارات خود از رشد اقتصادی ترکیه را افزایش داد

اتحادیه اروپا پیش بینی های خود در مورد رشد اقتصادی در سال 2019 را منتشر کرد.

در گزارش اقتصادی کمیسیون اتحادیه اروپا، پیش‌بینی این اتحادیه در مورد نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سال 2019 از منفی 3.1 درصد به مثبت 0.3 درصد افزایش یافته است.

بر این اساس اقتصاد ترکیه در سال 2020، به میزان 3.1 و در سال 2021 نیز به میزان 3.5 رشد خواهد داشت.

در این گزارش تاکید شده است که بخش اقتصادی ترکیه بعد از بحران ارزی سال گذشته در پی تشویق های مالی و افزایش میزان صادرات به شکلی خیلی سریع وارد روند بهبودی شده است.

در این گزارش انتظارات در مورد رشد اقتصادی منطقه یورو در سال 2019 و 2020 در مقایسه با گزارش قبلی کاهش یافته است.  

در حالی که در گزارش قبلی، پیش بینی شده بود که منطقه یورو در سال 2019 به میزان 1.2 درصد و در سال 2020 به میزان 1.5 درصد رشد خواهد یافت، در آخرین گزارش، این نرخ ها برای سال 2019 به 1.1 و برای سال 2020 به 1.2 درصد کاهش یافته است.

انتظارات رشد برای سال 2021 به میزان 1.2 درصد تخمین زده شده است.

در این گزارش، رشد اتحادیه اروپا برای سال های 2019 ، 2020 و 2021 به میزان 1.4 درصد پیش بینی شده است.

در این گزارش ، نرخ رشد برای سال 2019 در آلمان 0.4 درصد، در فرانسه 1.3 درصد، در انگلیس 1.3 درصد، در ایتالیا 0.1 درصد، در اسپانیا 1.9 درصد، در هلند 1.7 درصد و در یونان 1.8 درصد پیش بینی شده است.خبرهای مرتبط