افزایش تولیدات بخش صنعتی ترکیه در ماه جاری

میزان تولیدات صنعتی ترکیه در ماه جاری در مقایسه با ماه گذشته 4 ممیز 3 درصد افزایش یافت

افزایش تولیدات بخش صنعتی ترکیه در ماه جاری

میزان تولیدات صنعتی ترکیه در ماه جاری در مقایسه با ماه گذشته 4 ممیز 3 درصد افزایش یافت. 

موسسه دولتی آمار ترکیه ، نتایج شاخص تولیدات صنعتی در ماه جولای را اعلام کرد. 

بموجب این ارقام ، میزان تولیدات صنعتی 4 ممیز 3 درصد بیشتر شده است. 

در حالیکه بخش صنایع معدن در مقایسه با ماه گذشته سه ممیز دو درصد و صنایع تولیدی 4 ممیز 7 درصد افرایش یافت، شاخص بخش توزیع و تولید برق و گاز طبیعی به میزان صفر ممیز پنچ درصد سیر نزولی طی کرده است. خبرهای مرتبط