صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا از واردات پیشی گرفت

حجم صادرات ترکیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سه ماهه نخست سالجاری٬ حدود 2 میلیارد و 782,7 میلیون یورو، بیش از میزان وارداتش بوده است

صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا از واردات پیشی گرفت

بر اساس داده های دفتر آمار اتحادیه اروپا، حجم صادرات ترکیه به کشورهای عضو این اتحادیه در سه ماهه نخست سال 2019 در حدود 2 میلیارد و 782,7 میلیون یورو بیش از میزان وارداتش بوده است.

بر اساس این گزارش٬ ترکیه 20,2 میلیارد یورو به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سه ماه اول سالجاری صادرات داشته است. حجم واردات ترکیه از اتحادیه اروپا نیز به 17,4 میلیارد یورو رسید.

حجم مازاد تجاری ترکیه با کشورهای اروپایی در ماه ژانویه 1 میلیارد و 793,1 میلیون یورو٬ در ماه فوریه 851,3 میلیون یورو و در ماه مارس نیز در حدود 138,3 میلیون یورو بوده است.

میزان تجارت ترکیه با اتحادیه اروپا در سه ماهه اول سال 2018 در حدود 3,5 میلیارد یورو کسری تجاری داشته است که این رقم در سال جاری به مازاد تجاری به مبلغ 2 میلیارد و 782,7 میلیون یورو رسیده است.

ترکیه از اوت 2018 تاکنون در تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اروپا مازاد تجاری داشته است.

همچنین در دوره مذکور، حجم کل صادرات اتحادیه اروپا به 173.4 میلیارد یورو و میزان واردات این اتحادیه نیز به 170.4 میلیارد یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در ماه مارس، حدود 3 میلیارد یورو مازاد تجاری داشته است.

حجم کل صادرات منطقه یورو نیز در ماه مارس 205,6 میلیارد یورو و حجم کل واردات این منطقه نیز در حدود 183,1 میلیون یورو بوده است. منطقه یورو در دوره مذکور 22,5 میلیارد یورو مازاد تجاری داشته است.

گفتنی است دفتر آمار اتحادیه اروپا، طی گزارشی اطلاعات تجاری بین المللی برای اتحادیه اروپا و منطقه یورو در ماه مارس و سه ماهه اول سالجاری را منتشر کرده است.خبرهای مرتبط