مذاکره بلژیک با شرکت های ترکیه برای تامین برق مورد نیاز این کشور

نیروگاههای شناور ترکیه قادر به تامین نیاز برق بلژیک هستند

مذاکره بلژیک با شرکت های ترکیه برای تامین برق مورد نیاز این کشور

برای ممانعت از قطع جریان برق در بلژیک که ماه آینده بعلت از دور خارج شدن تعداد زیادی رآکتور هسته ایی که بخش بزرگی از نیاز این کشور به برق را تامین می کند، مذاکراتی بین مقامات دو کشور بمنظور عدم بازگشت نیروگاههای شناور متعلق به شرکت ترک به کشور انجام می گیرد.

امکان رسیدن نیروگاههای هسته ایی تولید برق شناور متعلق به کارتل های دریای سیاه به  بنادر بلژیک ظرف 20 روز در مذاکره با شرکتهای ترکیه نقش مهمی ایفا می کند.

وجود امکان انتقال یک کشتی علاوه ظرف 40 روز از سوی کارتل دریای سیاه به بندر بلژیک و نیز افزایش ظرفیت تولید برق بلژیک به میزان 900 مگاوات به کارتل دریای سیاه حق سخن بیشتری می دهد.

نیروگاههای شناور که با اتصال به خطوط گاز طبیعی و برق فشار قوی می توانند به تولید برق بپردازند، احتمالا مانع از قطع برق بلژیک که از سازمانهای بین المللی مانند اتحادیه اروپا و ناتو میزبانی می کند، گردند.خبرهای مرتبط