افزایش حجم تجارت بین ترکیه و روسیه

حجم تجارت بین ترکیه و روسیه در دوره ماههای ژانویه الی می نسبت به دوره ماه مشابه سال گذشته 46 ممیز 2 درصد افزایش یافته و به سطح 11 ممیز 3 میلیارد دلار رسیده است

افزایش حجم تجارت بین ترکیه و روسیه

 

حجم تجارت بین ترکیه و روسیه در دوره ماههای ژانویه الی می نسبت به دوره ماه مشابه سال گذشته 46 ممیز 2 درصد افزایش یافته و به سطح 11 ممیز 3 میلیارد دلار رسیده است.

براساس داده های سرویس گمرکات فدرال روسیه، صادرات روسیه به ترکیه در 5 ماه اول سال جاری با افزایشی بمیزان 44 ممیز 6 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته در سطح 9 ممیز 7 میلیارد دلار تحقق یافته است.

واردات این کشور از ترکیه نیز در همین دوره با 60 درصد افزایش به سطح 1 ممیز 6 میلیارد دلار رسیده است.

سهم ترکیه در حجم تجارت روسیه صفر ممیز 7 در صد افزایش یافته و در سطح 4 ممیز 2 درصد سیر می کند.

براساس داده های قبلی سرویس گمرکات فدرال روسیه، ترکیه در موقعیت 4 امین شریک تجاری بزرگ این کشور قرار داشت.خبرهای مرتبط