سیر صعودی در تولیدات صنعتی ترکیه

اعلام ارقام تولیدات صنعتی ترکیه از سوی موسسه دولتی آمار

سیر صعودی در تولیدات صنعتی ترکیه

تولیدات صنعتی ترکیه در ماه مارس سال 2018 در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 7 ممیز 6 درصد و در مقایسه با ماه گذشته نیز صفر ممیز دو درصد افزایش یافت.

موسسه دولتی آمار ترکیه نتایج شاخص تولیدات صنعتی کشور در ماه مارس را اعلام کرد.

بموجب این ارقام ، میزان خالص تولیدات صنعتی ترکیه در ماه مارس در مقایسه با ماه گذشته صفر ممیز دو درصد بیشتر شده است.

میزان تولیدات خالص صنعتی در ماه مارس نیز در مقایسه با سال گذشته 7 ممیز 6 درصد افزایش یافت.

در شاخص سالانه تولیدات صنعتی در ماه فوریه به میزان 9 ممیز 9 درصد و در ماه ژانویه نیز 12 درصد افزایش قید گردید.

بدین ترتیب تولیدات صنعتی ترکیه در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به میزان 9 ممیز 8 درصد افزایش یافته است.خبرهای مرتبط