"نوسان دلار اقتصاد ترکیه را تحت تاثیر قرار نخواهد داد"

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه اعلام کرد نوسان دلار اقتصاد ترکیه را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.

936762
"نوسان دلار اقتصاد ترکیه را تحت تاثیر قرار نخواهد داد"

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه اعلام کرد نوسان دلار اقتصاد ترکیه را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.

وزیر اقتصاد در رابطه با نوسان قیمت دلار گفت: چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی هیچ مشکلی در زمینه برطرف کردن تعهداتی که در راستای سپرده مدت دار ارزی بر دوش داریم ایجاد نشده است.

زیبکچی گفت: با نگاهی که ذخایر بانک مرکزی، حسابهای ارز خارجی و منابع و امکانات داخلی و خارجی نهادهای بخش خصوصی خواهیم دید که قادرند از عهده تعهدات خود در راستای به جای آوردن تعهدات کوتاه مدت خود بربیایند.

وزیر اقتصاد گفت: در رابطه با تامین اعتبار کسری حساب جاری نیز ترکیه مشکلی ندارد. نوسان دلار اقتصاد ترکیه را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.خبرهای مرتبط