ترکیه در لیست ده مرکز تولید برتر جهان جای گرفت

ترکیه با سرمایه گذاری‌های زیرساختی و موقعیت جغرافیایی‌اش در بین 10 کشور برتر از لحاظ تولید کالا قرار گرفت

936043
ترکیه در لیست ده مرکز تولید برتر جهان جای گرفت

بر اساس گزارش سالانه «شاخص ریسک تولید» شرکت تخصصی (Cushman&Wakefield) که با بررسی تحولات اقتصادی و هزینه های تولید 42 کشور انجام می شود، ترکیه از لحاظ سرمایه گذاری های زیرساختی، موقعیت جغرافیایی و کم بودن هزینه های تولید در بین 10 کشور برتر جهان در این زمینه قرار گرفت.

در این گزارش آمده است که ترکیه با ویژگی های مذکور همچنین یکی از مراکز تویلد اروپا و جهام برشمرده می شود. بر این اساس کشورهای اروپای مرکزی به دلیل افزایش هزینه های نیروی کار، ترکیه را به عنوان مرکز تولیدات خود انتخاب می کنند.

در این گزارش، اقتصاد جهانی به رغم سیاست های نامعلوم آمریکا و وضعیت اتحادیه اروپا پس از برگزیت و خطرات ژئو پلتیکی خاورمیانه، برخی مناطق آسیا و آمریکای لاتین در شرایط مطلوب قرار دارد. بر این اساس، میزان رشد تولید ناخالص داخلی جهانی که سال 2017 در سطح 2.9 درصد قرار داشت، امسال در سطح 3.2 درصد تحقق می یابد.خبرهای مرتبط