نیهات زیبکچی اقتصاد ترکیه را مورد ارزیابی قرار داد

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه اعلام داشت، روند ذیربط با مراکز جاذبه ادامه خواهد یافت

881058
نیهات زیبکچی اقتصاد ترکیه را مورد ارزیابی قرار داد

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه اعلام داشت، روند ذیربط با مراکز جاذبه ادامه خواهد یافت.

زیبکچی بهمراه محمد بیوک اکشی رئیس مجلس صادرکنندگان ترکیه در جلسه مطبوعاتی به سوالات روزنامه نگاران پاسخ داد.

زیبکچی در پاسخ به سوالی در رابطه با برنامه مراکز جاذبه ضمن یادآوری اینکه، هماهنگی برنامه مذکور در چهارچوب قرارنامه در حکم قانون که در اواخر سال 2017 انتشار یافته، به وزارت اقتصاد واگذار شده است، اظهار داشت، ما در رابطه با این موضوع  حکم شورای وزیران را تهیه کرده و به وزارتخانه ارسال کردیم. در حال حاضر روند ادامه دارد. تصور می کنم که قرارنامه مورد بحث ظرف یک هفته انتشار بیابد.خبرهای مرتبط