تعداد بیکاران در جهان به 201 میلیون نفر افزایش یافت

سازمان جهانی کار اقدام به انتشار گزارشی تحت عنوان وضعیت اجتماعی و کاری جهان در سال 2017 کرده است.

823866
تعداد بیکاران در جهان به 201 میلیون نفر افزایش یافت

در سال 2017 میلادی تعداد جهانی بیکاران با رشدی در حدود 3.4 میلیون نفر به 201 میلیون نفر افزایش داشته است.

سازمان جهانی کار اقدام به انتشار گزارشی تحت عنوان وضعیت اشتغال و چشم انداز اجتماعی جهان در سال 2017 کرده است.

براساس این گزارش شرکت های کوچک و متوسط نقش حیاتی ای در ایجاد اشتغال در سراسر جهان بازی می کنند.

مطابق گزارش سازمان جهانی کار در خلال سال های 2003 تا 2016، تعداد کارکنان تمام وقت در شرکتهای کوچک و متوسط تقریبا دوبرابر شده و سهم اشتغال در این شرکتها در جهان از 31 درصد به 35 درصد افزایش یافته است.

اشتغال صورت گرفته در شرکتهای کوچک و متوسط در اقتصادهای در حال توسعه 52 درصد کل اشتغال را تشکیل می دهند، این میزان 41 درصد در اقتصادهای پیشرفته و 34 درصد در اقتصادهای رو به صعود می باشد.

ILO هشدار داده که نرخ بیکاری در جهان در سال 2017 به میزان 5.8 درصد بوده و این نشان می دهد که این نرخ در میان مدت کاهش نخواهد یافت.

براساس این گزارش تعداد بیکاران در سطح جهانی به 201 میلیون رسیده است که در مقایسه با سال 2016، 3.4 میلیون افزایش یافته است.

این در حالی است که براساس این گزارش در سال 2016، میزان اشتغال در بخش خصوصی  2.8 میلیارد نفر در سراسر جهان بوده و در کل 87 درصد از کل استخدام جهانی را تشکیل می دهد.

در این گزارش همچنین خاطر نشان شده که با وجود پیشرفت های سال های اخیر، در حدود 780 میلیون کارگر در کشورهای توسعه یاقته و یا کشورهای در حال پیشرفت هنوز در شرایط "بسیار بد" یا "متوسط" از نظر فقر بسر می برند.

 

 خبرهای مرتبط