دوازده پروژه جدید در صنعت دفاعی ترکیه

صنایع دفاعی ترکیه به منظور تامین نیازهای استراتژیک مختلف با صنایع دفاعی تولید داخلی و خاص٬ افزایش رقابت پذیری در این بخش با ایجاد پروژه های جدید با توانایی دستیابی به قابلیت نوین پروژه های جدیدی راه اندازی می کند.

781068
دوازده پروژه جدید در صنعت دفاعی ترکیه

صنایع دفاعی ترکیه به منظور تامین نیازهای استراتژیک مختلف با صنایع دفاعی تولید داخلی و خاص٬ افزایش رقابت پذیری در این بخش با ایجاد پروژه های جدید با توانایی دستیابی به قابلیت جدید٬ اقدام به راه اندازی پروژه های جدیدی کرد.

صنایع دفاعی ترکیه در راستای تامین نیازهای دراز مدت ارائه دانش فنی داخلی در بخش سیستم و زیر سیستم ها، قطعات، توسعه فن آوری با هدف تولید انبوه در این زمینه به تحقیقات و توسعه خود ادامه داده است.

معاونت این سازمان نیز به منظور افزایش اثربخشی این تلاش ها اقدام به برگزاری پانل تحقیق و توسعه کرده است.

به منظور آغاز پروژه های تحقیق و توسعه در یک فرآیند پویا٬ برای اولین بار در ماه دسامبر سال گذشته پانل تحقیق و توسعه با حضور نمایندگانی از نیروهای مسلح ترکیه (TSK) برگزار شد.

در این پانل تصمیم گرفته شد تا در خصوص موضوعاتی از قبیل "مواد پیشرفته"، "سنسور" و "تکنولوژی اطلاعات" پروژه های مختلفی آغاز شود و در برخی موارد نیز تحقیقات وسیع میدانی صورت گیرد.

دومین پانل تحقیق و توسعه با شرکت نمایندگان اداره کل صنایع دفاعی و نیروهای مسلح ترکیه و نیز متخصصین امر برگزار شد.

موضوعات اولویت دار شناسایی شده در چارچوب تحقیق و توسعه، از سوی شرکت کنندگان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این پانل تصمیم گرفته شد تا روند اجرایی شدن 12 پروژه اولویت بندی شده و به خصوص در رابطه با موضوعاتی چون "وسایل پیشرفته"، "حسگرها"،"فن آوری اطلاعات"، "تخریب" و "اسلحه کشتار جمعی" آغاز شود.

- تکنولوژی هایی که به نیازهای تجهیزاتی پاسخ می دهد

این موضوع مد نظر است تا از طریق 12 پروژه مذکور که در حوزه دفاعی باعث برتری خواهد شد، نیازهای موجود در این زمینه ها رفع شود.

- تکنولوژی ماورای بنفش، تکنولوژی ابر شبکه ای، تکنولوژی توانمندساز آر اف و تکنولوژی میکروبولومتر.

سیستم های دوربین فروسرخ در شرایط دید ضعیف شبانه، گرد و غبار با شرایط آب و هوایی مانند مه و تشخیص دود و تهدیدات به منظور افزایش تحرک استفاده می شود. پیش بینی می شود پروژه برنامه ریزی شده توسط ابرشبکه ها در تکنولوژی بهبود و توسعه دوربین مادون قرمز و مواد سنسور است.

سنسورهای میکروبولومتر به دلیل سبکی، قابلیت حمل و نقل، مصرف کمتر و کم هزینه بودن در سیستم های نظامی مختلف از جمله دوربین های حرارتی؛ اسلحه نشانه گر و دوربین های حرارتی دستی با هدف تصویربرداری فروسرخی مورد استفاده قرار می گیرد. با انجام تحقیقات در این زمینه هدف، گسترش استفاده از تکنولوژی میکروبولومتر در سیستم های نظامی است.

- تشکیل یک محیط آموزشی به طور همزمان با ثبت داده های مربوط به عملکرد رفتاری خلبانان و اپراتورها در شبیه سازها و با استفاده از جمع آوری نشانه های نوروفیزیولوژیک و معنادار شده اطلاعات 

- توسعه فن آوری لوازم ساخت تیغه های بالگرد 

- توسعه ابزارآلات بهینه سازی توپولوژی و فناوری ذوب با استفاده از پرتوی الکترونی برای تامین نیازهای صنعت هوایی و دفاعی با در نظر گرفتن تولید قطعات کاربردی

- توسعه ساختارهای لیزرهای آبشاری کوانتوم که قادر به شناسایی به عنوان لیزرهایی که فرکانس آن ها قابل تنظیم هستند.

- توسعه روش و لوزام تعمیر سریع باند و پیست و مسیر های تاکسی آسیب دیده در کوتاه ترین زمان

- خنثی سازی چاشنی تقویت کننده مهمات. در این چارچوب چاشنی تقویت کننده که برای منفجر کردن بمب اصلی استفاده می شود، در امنیت بیشتری قرار می گیرد.

- توسعه فناوری شناسایی پرتو خبرهای مرتبط