افزایش 30 درصدی تعداد مسافران در حریم هوایی ترکیه

تعداد مسافران در حریم هوایی ترکیه، طی 3 سال، 30 درصد افزایش  خواهد یافت

676423
افزایش 30 درصدی تعداد مسافران در حریم هوایی ترکیه

بر اساس داده های اداره کل مدیریت میادین هوایی دولتی ترکیه، تعداد 1 میلیون و 330 هزار ترافیک هوایی در سال گذشته، به 1 میلیون و 960 هزار در سال جاری افزایش یافته است.

انتظار میرود که این تعداد در سال آینده به 2 میلیون و 200 و در سال 2019 نیز به 2 میلیون و 306 برسد.

ترافیک هوایی پروازهای داخلی در سال 2019، در مقایسه با سال قبلش، 23.6 درصد افزایش یافته و به 1 میلیون و 98 هزار خواهد رسید و این میزان در پروازهای خارجی نیز، طی امسال 3 میلیون و 297 هزار، سال آینده 3 میلیون و 810 هزار و سال 2019، به 4 میلیون افزایش خواهد یافت.

در حمل و نقل باری نیز، سال 2019 در مقایسه با سال قبلش، 37.8 درصد افزایش خواهد داشت. طی سال مذکور، در مقایسه با سال قبلش، ترافیک حمل و نقل داخلی 15 درصد و حمل و نقل خارجی، 47 درصد افزایش قید خواهد کرد.خبرهای مرتبط