ترکیه در ماه ژانویه 11.4 میلیارد لیره مازاد بودجه داشت

ترکیه در ماه ژانویه 58 میلیارد و 800 میلیون لیره درآمد داشته است.

672917
ترکیه در ماه ژانویه 11.4 میلیارد لیره مازاد بودجه داشت

ناجی آغبال، وزیر دارایی ترکیه اعلام کرد که ترکیه در ماه ژانویه 11.4 میلیارد لیره مازاد بودجه داشته است.

وی اظهار داشت که بودجه ترکیه در نخستین ماه از سال 2017 عملکردی قوی از خود نشان داده و این روند بدون تغییر ادامه خواهد داشت.

آغبال تصریح کرد که ترکیه در ماه ژانویه 58 میلیارد و 800 میلیون لیره درآمد و 47 میلیارد و 300 میلیون لیره مصرف داشته است. خبرهای مرتبط