کاهش واردات انرژی برق ترکیه

واردات انرژی برق ترکیه در دوره ماههای ژانویه الی سپتامبر سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته 30 درصد کاهش یافت

605661
کاهش واردات انرژی برق ترکیه

واردات انرژی برق ترکیه در دوره ماههای ژانویه الی سپتامبر سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته 30 درصد کاهش یافت.

در این دوره از یونان، بلغارستان، گرجستان، عراق و ایران 4 میلیارد و 654 میلیون و 21 هزار کیلووات برق خریداری شد.

در همین دوره برق خریداری شده از یونان، گرجستان، بلغارستان و آذربایجان 3 میلیارد و 244 میلیون و 448 هزار کیلووات کاهش یافت.

در حالیکه به واردات برق در دوره ماههای ژانویه الی سپتامبر در سال گذشته 290 میلیون و 417 هزار دلار پرداخت گردید، این رقم در دوره مشابه سال جاری به 155 میلیون و 801 دلار کاهش پیدا کرد. بدین ترتیب در این دوره 134 میلیون و 616 هزار دلار در داخل کشور باقی ماند.

استفاده بیشتر از منابع انرژی داخلی و قابل تجدید در دوره اخیر، موجب کاهش واردات برق شده است.خبرهای مرتبط