اعلام ارقام استخدام در ترکیه در ماه ژوئن سال جاری

موسسه آمار دولتی ترکیه ارقام نیروی کار در ماه ژوئن را اعلام کرد

572799
اعلام ارقام استخدام در ترکیه در ماه ژوئن سال جاری

 

ارقام استخدام در ترکیه در ماه ژوئن در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 390 هزار نفر افزایش یافته و به 27 میلیون و 651 هزار نفر رسید.

موسسه آمار دولتی ترکیه ارقام نیروی کار در ماه ژوئن را اعلام کرد.

در ماه ژوئن تعداد شاغلین در بخش کشاورزی 421 نفر کاهش یافته و تعداد شاغلین در بخش های غیر از بخش کشاورزی 811 هزار نفر افزایش یافته است.

20 ممیز 2 درصد نیروی کار استخدامی  در بخش کشاورزی، 19 ممیز 3 درصد در بخش صنایع، 7 ممیز 5 در صد در بخش عمران و 53 ممیز 1 درصد در بخش خدمات به کار گمارده شده اند.

مقایسه این ارقام به ارقام دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد که نیروی کار استخدامی در بخش خدمات 2 ممیز 1 درصد و در بخش عمران 0 ممیز 2 درصد افزایش و در بخش کشاورزی 1 ممیز 8 درصد و در بخش صنایع 0 ممیز 4 درصد کاهش یافته است.خبرهای مرتبط