ترکیه و اتحادیه اروپا شریک استراتژیکی در عرصه انرژی

ترکیه با گام های مطمئن در راه دستیابی به اهداف 2023 به پیش می رود

ترکیه و اتحادیه اروپا شریک استراتژیکی در عرصه انرژی

Balazs Gargya " رئیس هئیت نمایندگی ترکیه در اتحادیه اروپا اعلام داشت : ترکیه در عرصه انرژی شریک استراتژیکی اتحادیه اروپا می باشد.

وی طی سخنانی در کنگره بین المللی انرژی ژئوترمال که با اسپانسری خبرگزاری آناطولی برگزار شد، به نقل نظریات مثبت اتحادیه اروپا و ترکیه در عرصه انرژی پرداخت.

" Balazs Gargya " ضمن اشاره به اینکه پیشرفت های حاصله در عرصه انرژی قابل تجدید را از نزدیک دنبال می کنند تاکید کرد : ترکیه در راستای دستیابی به اهداف 2023 در عرصه انرژی با گام های مطمئن به راه خود ادامه می دهد.

وی افزود : هدف ترکیه برای تبدیل به مرکز انرژی از نظر امنیت عرضه انرژی اروپا نافع خواهد بود.

 " Balazs Gargya  " ضمن اشاره به اینکه خط لوله نفتی گاز طبیعی  آناطولی ترانس موسوم به تاناب را بعنوان جز مهمی از کریدور گاز جنوب مشاهده می کنند گفت : اتحایه اروپا احداث کریدور گاز جنوب را بعنوان پروژه ای که منافع مشترک تامین خواهد کرد، مشاهده می کند. با مرعیت پروژه شراکت استراتژیکی ترکیه و اتحادیه اروپا بیش از پیش تحکیم خواهد یافت.خبرهای مرتبط