" سیستم بانکداری ترکیه پرفرمانسی بهتر از بانک های کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد"

محمد شیمشک معاون نخست وزیر ترکیه و مسئول از امور اقتصادی اظهار داشت، سیستم بانکداری ترکیه پرفرمانسی بهتر از بانک های کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد

" سیستم بانکداری ترکیه پرفرمانسی بهتر از بانک های کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد"

محمد شیمشک معاون نخست وزیر ترکیه و مسئول از امور اقتصادی اظهار داشت، سیستم بانکداری ترکیه پرفرمانسی بهتر از بانک های کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد. 

محمد شیشمک طی سخنانی در دو برنامه جداگانه در استانبول، توضیحاتی در زمینه مشکل کسری حساب جاری و سسیتم بانکداری ارائه نمود. 

محمد شیمشک در سخنرانی در مراسم افتتاح نشست اداره کرد بدهی های دولتی منطقه ای آسیا، گفت، علیرغم بسیاری از مشکلات کسری حساب جاری در سال 2016، کاهش چشمگیری داشته است.

شیمشک همچنین در نشست هیأت مدیره اتحادیه سازمان های فینانس شرکت نمود. 

معاون نخست وزیر ترکیه و مسئول از امور اقتصادی در این برنامه گفت، سیستم بانکداری ترکیه با پشت سر گذاشتن یک دوره پر استرس، پرفرمانسی بهتر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به نمایش گذاشته است. 

 خبرهای مرتبط