ارقام صادرات و واردات اتحادیه اروپا

کاهش حجم مبادلات اتحادیه اروپا با روسیه

ارقام صادرات و واردات اتحادیه اروپا

میزان صادرات و واردات اتحادیه اروپا به روسیه کاهش یافت.

در داده های یوروستات دفتر آمار اروپا، کاهش حجم تجاری مابین اتحادیه اروپا و روسیه جلب دقت نمود.

صادرات اتحادیه اروپا به روسیه در دو ماه اول سال ۲۰۱۵ ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو و در دوره مشابه سال ۲۰۱۶، نه میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورود تحقق یافت.

میزان واردات اتحادیه اروپا از روسیه در دوره مذکور از ۲۱ میلیارد یورو به ۱۶ میلیارد و ۹ میلیون یورو کاهش یافت.

این در حالیست که میزان واردات اتحادیه اروپا از ترکیه افزایش یافت.

اتحادیه اروپا در ماههای ژانویه و فوریه سال ۲۰۱۶ بیشترین کالا را از ژاپن و به ترتیب از ترکیه، سوئیس و هندوستان وارد کرده است.

میزان صادرات اتحادیه اروپا به ترکیه در این دوره ۲ درصد کاهش یافت.خبرهای مرتبط