رشد اقتصاد ترکیه

سیر صعودی در اقتصاد ترکیه ادامه دارد

رشد اقتصاد ترکیه

اقتصاد ترکیه به رشد و توسعه ادامه می دهد. 

در ربع دوم سال ۲۰۱۵ ارقام رشد و توسعه به ۳ ممیز ۸ درصد رسید. 

موسسه دولتی آمار ترکیه ارقام رشد و توسعه را اعلام کرد. 

اقتصاد ترکیه در ربع دوم سال ۲۰۱۵ ۳ ممیز ۸ درصد رشد کرد. 

در آمد غیر خالص ملی ۳۲ میلیارد و ۹۳ میلیون دلار تحقق یافت. 

بموجب ارقام موجود در آمد غیرخالص ملی ترکیه در ربع اول سال جاری ئر مقایسه با دوره مشابه گذشته یک ممیز سه درصد افزایش یافته است. 

هزینه های مصرفی خانوارها نیز با ۵ ممیز ۶ درصد افزایش، ۲۱ میلیارد و ۳۹ میلیون دلار تحقق یافته است. 

در مصارف دولتی نیز ۷ ممیز ۲ درصد افزایش قید شده است. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط