امضای قرارداد تاسیس صندوق سرمایه گذاری استراتژیک اروپا

با اجرای این طرح زمینه رشد یک درصدی اقتصاد اروپا فراهم خواهد شد

346727
امضای قرارداد  تاسیس صندوق سرمایه گذاری استراتژیک اروپا

قرارداد تاسیس صندوق سرمایه گذاری استراتژیک اروپا به امضای طرفین رسید.

قرارداد ۳۱۵ میلیارد یورویی "تاسیس صندوق سرمایه گذاری استراتژیک اروپا" امضا شده و به مورد اجرا درآمد.

از این صندوق جهت تامین اعتبار برای صدها پروژه انرژی، حمل و نقل، آموزشی، علمی و تحقیقاتی بهره برداری خواهد شد.

هدف از تاسیس این صندوق، افزایش سرمایه گذاری هایی است که پس از بحران مالی در اتحادیه دچار کاهش شده بود.

بر اساس تخمین های کمیسیون اتحادیه اروپا، طی سه سالی که صندوق سرمایه گذاری استراتژیک اروپا فعال خواهد بود، درآمد ناخالص اتحادیه ۳۳۰ الی ۴۱۰ میلیارد یورو افزایش یافته و زمینه ۱،۱ و ۱،۳ میلیون استخدام را پدید آورد.

با اجرای این طرح در اقتصاد اروپا بهبودی ایجاد شده و زمینه رشد یک درصدی اقتصاد این منطقه فراهم خواهد شد. 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط