گردش چرخ های اقتصادی ترکیه بسرعت ادامه دارد

ارقام موسسه دولتی آمار پیرامون تولیدات بخش صنعتی

گردش چرخ های اقتصادی ترکیه بسرعت ادامه دارد

تولید صنایع در ترکیه ماه گذشته دو ممیز دو درصد افزایش یافت. 

تولید سالانه بخش صنعتی ترکیه ۴ ممیز ۷ درصد افزایش یافت. 

بموجب ارقام موسسه دولتی آمار ترکیه ، ارقام تولیدات صنعتی در ربع اول سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل یک ممیز دو درصد افزایش یافته است. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط