نرخ بیکاری سال ۲۰۱۴ در ترکیه اعلام گردید

سال گذشته نرخ بیکاری نیز در سطح ۹ ممیز ۹ درصد تحقق یافت

251345
نرخ بیکاری سال ۲۰۱۴ در ترکیه اعلام گردید

اداره آمار ترکیه، آمار مربوط به نیروی کار در سال ۲۰۱۴ را اعلام نمود.

براساس داده های ارائه شده، سال گذشته ۲ میلیون و ۸۵۳ نفر بیکار ماندند.

نرخ بیکاری نیز در سطح ۹ ممیز ۹ درصد تحقق یافت.

نرخ بیکاری در مردان ۹ درصد و در زنان نیز ۱۱ ممیز ۹ درصد تثبیت شده است.

میزان جوانان بیکار نیز نسبت به سال گذشته، ۱۷ ممیز ۹ درصد کاهش یافت.

استخدام در سطح ۴۵ ممیز ۵ درصد تحقق یافت.

بدین ترتیب سال گذشته ۲۸ میلیون ۷۸۶ نفر در نیروی کار ترکیه اشتراک کردند.

در سال ۲۰۱۴ کمترین بیکار در بخش خدمات امنیتی  و بیشترین بیکار نیز در بخش روزنامه نگاری تثبیت گردید. 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط