تاثیر مثبت کاهش قیمت نفت بر قیمت مواد غذایی

قیمت مواد غذایی در جهان به قیمت چهار سال قبل کاهش یافت

تاثیر مثبت کاهش قیمت نفت بر قیمت مواد غذایی

کاهش در قیمت نفت به قیمت مواد غذایی نیز منعکس شد.

قیمت مواد غذایی در جهان به قیمت چهار سال قبل کاهش یافت. 

کاهش جدید در قیمت نفت نه تنها سبب پر شدن باک بنزین خودروها شد، تاثیری مثبت بر روی قیمت مواد غذایی داشت. 

با کاهش قیمت نفت قیمت مواد غذایی در جهان نیز سقوط کرد. 

این نیز به معنای کاهش قیمت مواد غذایی به سطح چهار سال قبل می باشد. 

کاهش قیمت نفت سبب کاهش هزینه های تولیدات زراعی و حمل و نقل گردید. 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط