ترکیه در زمینه هوانوردی رکورد شکست

تعداد پروازهای تجاری ۱۶۸ درصد و تعداد مسافرین هوایی نیز ۲۳۳ درصد افزایش یافت

ترکیه در زمینه هوانوردی رکورد شکست

 ترکیه در زمینه هوانوردی رکورد شکست. 

در ۱۰ سال اخیر تعداد پروازهای تجاری به میزان ۱۶۸ درصد و تعداد مسافرین هوایی نیز به میزان ۲۳۳ درصد افزایش یافت.

ترکیه که در این زمینه سال گذشته در رده ششم اروپا قرار داشت، امسال در مقام پنجم قرار گرفت.

عبور و مرور مسافرین هوایی در پروازهای داخلی، طی سال جاری در مقایسه با سال گذشته به میزان ۱۷.۷ درصد افزایش یافت و به ۷۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تن رسید. 

تعداد مسافرین در پروازهای خارجی نیز به میزان ۱۱.۷ درصد افزایش یافت و بالغ بر ۷۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گردید.  

بدین ترتیب در پروازهای داخلی ۵ و در پروازهای خارجی نیز به ۴۴ مقصد جدید، پروازهای متعدد ترتیب یافت.

هم اکنون در ناوگان هوایی ترکیه ۲۴۰ هواپیما وجود دارد.   

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط