فتو؛ خزنده ترین گروه تروریستی تاریخ

فتو؛ خزنده ترین گروه تروریستی تاریخ

ترکیه با پرداخت هزینه بسیار سنگین و دادن شهدای متعدد در برابر گروه فتو که خزنده ترین گروه تروریستی تاریخ است موفق به آگاهی رسانی به جامعه شد و این تهدید را به طور عمده ای برای کشور رفع نمود