اتحادیه اروپا هنوز هم از تبدیل شدن به یک قدرت جهانی دور است

یانکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا: "اروپا قدرتش در صحنه جهانی را از دست میدهد. تصور میکنیم که رئیس کل جهان هستیم ولی در اصل فراموش میکنیم که تنها بخش کوچک و ضعیفی در جهان میباشیم."

اتحادیه اروپا هنوز هم از تبدیل شدن به یک قدرت جهانی دور است

یانکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا: "اروپا قدرتش در صحنه جهانی را از دست میدهد. تصور میکنیم که رئیس کل جهان هستیم ولی در اصل فراموش میکنیم که تنها بخش کوچک و ضعیفی در جهان میباشیم."


برچسب ها: اروپا , اتحادیه اروپا , رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا