شاخص اعتماد مصرف کننده

شاخص اعتماد مصرف کننده در مقایسه با ماه گذشته 11.1 درصد افزایش داشته است

شاخص اعتماد مصرف کننده

شاخص اعتماد مصرف کننده در مقایسه با ماه گذشته 11.1 درصد افزایش داشته است


برچسب ها: شاخص اعتماد مصرف کننده