میزان جریان گاز طبیعی از خط لوله ترانس آناتولی «تاناپ» به 29.7 میلیارد متر مکعب رسید

Tanap.jpg

انتقال 29.7 میلیارد متر مکعب گاز از طریق «تاناپ»

میزان جریان گاز طبیعی از خط لوله ترانس آناتولی «تاناپ» با احتساب خط لوله ترانس آدریاتیک «تاپ» از 12 ژوئن 2018 تاکنون به 29.7 میلیارد متر مکعب رسیده است.


برچسب ها: 29.7 میلیارد متر مکعب , خط لوله ترانس آدریاتیک «تاپ» , خط لوله ترانس آناتولی «تاناپ» , میزان جریان گاز طبیعی