حمایت سازمان دولت‌های ترک از ترکیه با ارسال کمک‌های نقدی و غیرنقدی

TDT.jpg

سازمان دولت‌های ترک پس از زلزله‌های بزرگ 6 فوریه در ترکیه با ارسال کمک‌های نقدی و غیرنقدی از زلزله‌زدگان ترکیه حمایت کردند


برچسب ها: سازمان دولت‌های ترک , ارسال کمک‌های نقدی و غیرنقدی , حمایت سازمان دولت‌های ترک از ترکیه , زلزله‌های بزرگ 6 فوریه در ترکیه