دیوهای جهانی در باتلاق بدهی عمومی

بدهی عمومی که پیش بینی میگردد در اواخر سال جاری به بیش از درآمد ملی 180 کشور جهان برسد، موجب میگردد تا به شکل "عنصر شکنندگی جدید" ارزیابی گردد

دیوهای جهانی در باتلاق بدهی عمومی

بدهی عمومی که پیش بینی میگردد در اواخر سال جاری به بیش از درآمد ملی 180 کشور جهان برسد، موجب میگردد تا به شکل "عنصر شکنندگی جدید" ارزیابی گردد


برچسب ها: درآمد ملی , بدهی عمومی , سازمانهای دولتی