شوق و شادی بستنی کودکان سوری

15 هزار بستنی میان کودکانی که در شهرک کانتینری بوینویوغون واقع در شهرستان آلتین اوزوی استان حاتای ترکیه زندگی میکنند، پخش شد. بر اساس مسئولان اداره آفات و وضعیت اضطراری ترکیه که در این اردوگاه میباشند، یک شرکت بستنی در شهر تکیرداغ ترکیه، 1 کامیون بستنی به کودکان این اردوگاه ارسال کرد. دهها کودک برای گرفتن یکی از 15 هزار بستنی که میان 8 هزار تن در این اردوگاه پخش میشد، در صفوف ایستادند.

شوق و شادی بستنی کودکان سوری

15 هزار بستنی میان کودکانی که در شهرک کانتینری بوینویوغون واقع در شهرستان آلتین اوزوی استان حاتای ترکیه زندگی میکنند، پخش شد. بر اساس مسئولان اداره آفات و وضعیت اضطراری ترکیه که در این اردوگاه میباشند، یک شرکت بستنی در شهر تکیرداغ ترکیه، 1 کامیون بستنی به کودکان این اردوگاه ارسال کرد. دهها کودک برای گرفتن یکی از 15 هزار بستنی که میان 8 هزار تن در این اردوگاه پخش میشد، در صفوف ایستادند.


برچسب ها: اردوگاه پناهندگان , بستنی به کودکان سوری , اداره آفات و وضعیت اضطراری