ادامه مبارزه با سازمان تروریستی در زمستان

ادامه مبارزه با سازمان تروریستی در زمستان

واحدهای کماندو و تیمهای ویژه ژاندارمری، بر اساس سیستم 7 روز و 24 ساعت،  فعالیتهای مبارزه با ترور را در طول فصل زمستان ادامه داد.

این تیمها، از روز 16 دسامبر سال 2018 تا 5 فوریه 2019، به سوی مواضع سازمان تروریستی، 10 هزار و 659 عملیات ترتیب دادند.


برچسب ها: ترور , مواضع سازمان تروریستی , مبارزه با سازمان تروریستی , تیمهای کماندوی ژاندارمری