97 سال در راه استقلال و به سوی آینده

97 سال قبل دوره ای جدید در تاریخ ملت ترک، آغاز گردید و با اعلام جمهوری در ترکیه، جمله "حاکمیت بدون قید و شرط به ملت تعلق دارد"، به شکلی کاملا واضح جای خود را در اداره دولت گرفت.

 97 سال در راه استقلال به سوی آینده

روز 29 اکتبر 1923، با اعلام جمهوری در ترکی، دوره ای جدید در تاریخ ملت ترک، آغاز شد و جمله "حاکمیت بدون قید و شرط به ملت تعلق دارد"، به شکلی کاملا واضح در اداره دولت جای خود را گرفت.


برچسب ها: ترکیه , جمهوریت , مصطفی کمال آتاترک , جمهوری ترکیه