13 نظامی غیور و جوانمرد ترک بشهادت رسیدند

در سانحه هلی کوپتر در منطقه کوهستانی استان شیرناک ترکیه 13 سرباز بشهادت رسیدند. برای نظامیانی که در سانحه هلی کوپتر در شن اوبای شیرناک بشهادت رسدند، در فرمناندهی تیپ 23 ام مرزی مراسم ویژه ای ترتیب یافت

13 نظامی غیور و جوانمرد ترک بشهادت رسیدند

در سانحه هلی کوپتر در منطقه کوهستانی استان شیرناک ترکیه 13 سرباز بشهادت رسیدند. برای نظامیانی که در سانحه هلی کوپتر در شن اوبای شیرناک بشهادت رسدند، در فرمناندهی تیپ 23 ام مرزی مراسم ویژه ای ترتیب یافت


برچسب ها: هلیکوپتر , شهادت نظامیان در ترکیه , سانحه هلیکوپتر