تانکها، سیستمهای دفاعی و خودروهای جنگی زرهی در مرز ترکیه و سوریه

SuriyeSinir (1).jpg
تعداد بسیاری تانک، سیستمهای دفاعی و خودروهای جنگی زرهی و پرسنل نظامی که از غازی آنتپ ارسال گردیدند، در کیلیس مستقر شدند.

برچسب ها: