اردوغان: طرف سخن ما سازمان های تروریستی می باشد

اردوغان: طرف سخن ما سازمان های تروریستی می باشد

اردوغان: طرف سخن ما سازمان های تروریستی می باشد

اردوغان: طرف سخن ما سازمان های تروریستی می باشد


برچسب ها: شرق فرات , اردوغان , چشمه صلح , ترکیه