پرچم 600 متری ترکیه با همراهی مشعلهای افروخته

در چهارچوب جشنهای عید جمهوریت در روز 29 اکتبر، هزاران شهروند آنتالیا در خیابان کنیاآلتی آنتالیا، پرچم 600 متری ترکیه را با همراهی مشعلهای افروخته باز کردند.

پرچم 600 متری ترکیه با همراهی مشعلهای افروخته

در چهارچوب جشنهای عید جمهوریت در روز 29 اکتبر، هزاران شهروند آنتالیا در خیابان کنیاآلتی آنتالیا، پرچم 600 متری ترکیه را با همراهی مشعلهای افروخته باز کردند.

 


برچسب ها: پرچم ترکیه , مشعل , آنتالیا