نمایش زیبای تمیهای تجسس و نجات ژاندارمری به یاد شهدای ساری کامیش

تمیهای تجسس و نجات ژاندارمری در چهارچوب برنامه های صد و دومین سالگرد عملیات ساری کامیش، در شهرستان ساری کامیش استان کارس، نمایش اسکی با مشعل اجرا نمودند.

نمایش زیبای تمیهای تجسس و نجات ژاندارمری به یاد شهدای ساری کامیش

تمیهای تجسس و نجات ژاندارمری در چهارچوب برنامه های صد و دومین سالگرد عملیات ساری کامیش، در شهرستان ساری کامیش استان کارس، نمایش اسکی با مشعل اجرا نمودند.


برچسب ها: ساری کامیش , یاد شهدا , ساری کامیش کارس