مردم ترکیه با شهدایشان گام برمیدارند

مردم ترکیه یک راهپیمایی 4.5 کیلومتری به مناسبت صد و دومین سالگرد عملیات ساری کامیش که طی آن 90 هزار تن از سربازان ترکیه شهید شده اند، ترتیب دادند.

مردم ترکیه با شهدایشان گام برمیدارند

مردم ترکیه یک راهپیمایی 4.5 کیلومتری به مناسبت صد و دومین سالگرد عملیات ساری کامیش که طی آن 90 هزار تن از سربازان ترکیه شهید شده اند، ترتیب دادند.


برچسب ها: شهدای ساری کامیش , سربازان ترکیه , شهدای ترکیه