کانکس شهر برای شهروندان چاناک کاله

پس از به میان آمدن زمین لرزه های متوالی درشهر چاناک کاله، برای شهروندان این شهر، کانکس شهر برپاشد.

کانکس شهر برای شهروندان چاناک کاله

پس از به میان آمدن زمین لرزه های متوالی درشهر چاناک کاله، برای شهروندان این شهر، کانکس شهر برپاشد.


برچسب ها: کانکس شهر , چاناک کاله , زمین لرزه , ترکیه