دستهای نجات دهنده آبهای آبی

تیمهای تجسس و نجات برای انجام عملیات در آبهای دریای مدیترانه غربی در صورت به میان آمدن سوانح دریایی، تصادفات و موارد غرق شدن، آموزشهای بسیار دشواری را پشت سر میگذارند.

دستهای نجات دهنده آبهای آبی

تیمهای تجسس و نجات برای انجام عملیات در آبهای دریای مدیترانه غربی در صورت به میان آمدن سوانح دریایی، تصادفات و موارد غرق شدن، آموزشهای بسیار دشواری را پشت سر میگذارند.


برچسب ها: دریای مدیترانه غربی , تجسس و نجات , گارد ساحلی