در شهر ادلب سوریه نیز هیجان عید فطر آغاز شد

سوریان که برای هشتمین بار تحت جنگ داخلی عید فطر را جشن میگیرند، در آمادگی عید فطر میباشند. مردم پس از تاسیس نقاط نظارت از سوی نیروهای مسلح ترکیه در این شهر، امسال در مقایسه با سالهای قبل، با امنیت بیشتری عید را جشن خواهند گرفت.

در شهر ادلب سوریه نیز هیجان عید فطر آغاز شد

سوریان که برای هشتمین بار تحت جنگ داخلی عید فطر را جشن میگیرند، در آمادگی عید فطر میباشند. مردم پس از تاسیس نقاط نظارت از سوی نیروهای مسلح ترکیه در این شهر، امسال در مقایسه با سالهای قبل، با امنیت بیشتری عید را جشن خواهند گرفت.


برچسب ها: عید فطر , سوریان , سوریه , ادلب