شهر اربیل عراق از فراز آسمان

شهر اربیل حکومت منطقه ای کرد شمال عراق که یکی از مهمترین هشهرهای در حال رشد خاورمیانه محسوب میگردد، با ساختمانها و پارکهای جدیدش، بسیار مورد توجه واقع میگردد. این شهر که نزدیک به یک میلیون نفر جمعیت دارد، با ساختمانها و مراکز کاری جدید، به شکلی مدرن تغییر یافته است. 

شهر اربیل عراق از فراز آسمان

شهر اربیل حکومت منطقه ای کرد شمال عراق که یکی از مهمترین هشهرهای در حال رشد خاورمیانه محسوب میگردد، با ساختمانها و پارکهای جدیدش، بسیار مورد توجه واقع میگردد. این شهر که نزدیک به یک میلیون نفر جمعیت دارد، با ساختمانها و مراکز کاری جدید، به شکلی مدرن تغییر یافته است. 


برچسب ها: اربیل , حکومت منطقه ای کرد شمال عراق