آرزوهای دخترک کوچکی که در میان جنگ کاراته آموخته

نور ستوت که سال 2011 در حین جنگ در سوریه به دنیا آمده است، آرزو میکند که در ورزش کاراته که از پدر و مادرش آموخته است، به قهرمانی جهان دست یابد. مربی نور، مادر و پدرش هستند که بدون توجه به کمبود امکانات، از روزی که نور آغاز به راه رفتن کرده است، کاراته را به او یاد داده اند

آرزوهای دخترک کوچکی که در میان جنگ کاراته آموخته

نور ستوت که سال 2011 در حین جنگ در سوریه به دنیا آمده است، آرزو میکند که در ورزش کاراته که از پدر و مادرش آموخته است، به قهرمانی جهان دست یابد. مربی نور، مادر و پدرش هستند که بدون توجه به کمبود امکانات، از روزی که نور آغاز به راه رفتن کرده است، کاراته را به او یاد داده اند


برچسب ها: کاراته , جنگ در سوریه , دخترک کاراته باز سوری