اسباب بازیهای 2 هزار ساله

در نتیجه حفاریهایی که در یکی از شهر باستانی بندری مهم دوره هلسینکی واقع در نزدیکی روستای کمر وابسته به شهرستان بیگه استان چاناک کاله انجام گردید، اسباب بازیهایی 2 هزار ساله از مزار کودکان یافته شد.

اسباب بازی 2 هزار ساله

در نتیجه حفاریهایی که در یکی از شهر باستانی بندری مهم دوره هلسینکی واقع در نزدیکی روستای کمر وابسته به شهرستان بیگه استان چاناک کاله انجام گردید، اسباب بازیهایی 2 هزار ساله از مزار کودکان یافته شد.


برچسب ها: اسباب بازی باستانی , شهر بندری , دوره هلسینکی