29 سپتامبر روز جهانی قلب

به مناسبت روز جهانی قلب، اهرام مصر به رنگ قرمز نورانی شدند. در چهارچوب این برنامه، نمایش آتش بازی برگزار شد. گفتنی است برای جلب افکار عمومی به بیماریهای قلبی، فدراسیون قلب جهانی و همچنین سازمان بهداشت جهانی، روز 29 سپتامبر را به عنوان روز جهانی قلب اعلام مینمایند.

29 سپتامبر روز جهانی قلب

به مناسبت روز جهانی قلب، اهرام مصر به رنگ قرمز نورانی شدند. در چهارچوب این برنامه، نمایش آتش بازی برگزار شد. گفتنی است برای جلب افکار عمومی به بیماریهای قلبی، فدراسیون قلب جهانی و همچنین سازمان بهداشت جهانی، روز 29 سپتامبر را به عنوان روز جهانی قلب اعلام مینمایند.


برچسب ها: روز جهانی قلب , اهرام مصر