روزانه 1 دلار حقوق

کارگران قهوه در اتیوپی، در ازای عرقی که در مزارع میریزند، روزانه تنها 1 دلار دستمزد میگیرند. در این کشور که پنجمین کشور تولید کننده قهوه جهان میباشد، 15 میلیون تن در این بخش کار میکنند و با حقوقی که دریافت میکنند، امرار معاش میکنند. بزرگترین مشکل تولید کنندگان قهوه که اکثرا داری مزارع کوچک میباشند، فروش ارزان قهوه به بازارهای جهانی، که قهوه را به قیمتهای بسیار بالا عرضه میکنند، میباشد.

روزانه 1 دلار حقوق

کارگران قهوه در اتیوپی، در ازای عرقی که در مزارع میریزند، روزانه تنها 1 دلار دستمزد میگیرند. در این کشور که پنجمین کشور تولید کننده قهوه جهان میباشد، 15 میلیون تن در این بخش کار میکنند و با حقوقی که دریافت میکنند، امرار معاش میکنند. بزرگترین مشکل تولید کنندگان قهوه که اکثرا داری مزارع کوچک میباشند، فروش ارزان قهوه به بازارهای جهانی، که قهوه را به قیمتهای بسیار بالا عرضه میکنند، میباشد.


برچسب ها: اتیوپی , حقوق کم , مزارع قهوه , تولید قهوه