مبارزه مسلمانان آراکانی در اردوگاههای پناهندگان

بخش اعظمی از جمعیت مسلمانان آراکان که از کشتار مسلمانان در میانمار به بنگلادش مهاجرت کرده اند، به اردوگاههای مهاجران که در آن تحت شرایط سختی زندگی میکنند، میروند. کوتوپالونگ و پالونگ نیز دو اردوگاه مهاجران در بنگلادش میباشند.

مبارزه مسلمانان آراکانی در اردوگاههای پناهندگان

بخش اعظمی از جمعیت مسلمانان آراکان که از کشتار مسلمانان در میانمار به بنگلادش مهاجرت کرده اند، به اردوگاههای مهاجران که در آن تحت شرایط سختی زندگی میکنند، میروند. کوتوپالونگ و پالونگ نیز دو اردوگاه مهاجران در بنگلادش میباشند.

 


برچسب ها: بنگلادش , مسلمانان آراکان , مهاجران آراکانی