دیوارهای اسرائیل، میان فلسطینیان تفرقه به بار می آورد

دیوارها و سیم خاردارهایی که اسرائیل تاسیس کرده است، مردم فلسطین را از یکدیگر جدا کرده و ارتباط فیزیکی میان آنان را نیز از میان برده است

دیوارهای اسرائیل، میان فلسطینیان تفرقه به بار می آورد

دیوارها و سیم خاردارهایی که اسرائیل تاسیس کرده است، مردم فلسطین را از یکدیگر جدا کرده و ارتباط فیزیکی میان آنان را نیز از میان برده است


برچسب ها: مردم فلسطین , دیوارهای اسرائیل