بیست و پنجمین مراسم فروریختن دیوار برلین

بیست و پنجمین مراسم فروریختن دیوار برلین

در برلین پایتخت آلمان، طی مراسمی با نام ''lichtgrenze''، به مناسبت بیست و پنجمین مراسم فروریختن دیوار برلین، هشت هزار بادکنک که با گاز هلیم پر شده اند، در طول مسیر دیوار برلین که به طول دوازده کیلومتر بوده و در حین جنگ سرد، جهان را به دو بخش تقسیم کرده بود، بسته شد.


برچسب ها: بیست و پنجمین مراسم فروریختن دیوار برلین , دیوار برلین